Uzun yaşamın sırrı 7 besinde saklı

Paylaş
 

DNA hasarına karşı kalkan olan bu sebzeler adeta birer ilaç gibi

İnsan DNA’sını doğrudan etkileyen ve olumlu yönde geliştiren sebzeler var. Kimi hücre tahribatını önlüyor, kimi damar sertliğinden koruyor, kimi toksinlerden arındırıyor ama hepsinin ortak noktası DNA hasarına karşı kalkan oluşturmaları.
dna
Sağ­lık­lı ha­yat he­pi­mi­zin di­le­ği. Ka­li­te­li ya­şam sür­mek is­ti­yor­sak bu­nun bes­len­mey­le doğ­ru­dan iliş­ki­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen Di­ye­tis­yen Em­re Uzun ha­yat kur­ta­ran bu 7 seb­ze­yi bes­len­me­ni­ze kat­tı­ğı­nız­da öm­rü­mü­zün de uza­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Uzun seb­ze­ler­le il­gi­li al­tın ku­ral­la­rı açıkla­dı­…
40’­tan son­ra ye­şil­le­ri ar­tı­rın

Ye­şil yap­rak­lı bit­ki­ler vü­cut ta­ra­fın­dan nit­rit ok­si­te çev­ri­len do­ğal nit­rat kay­na­ğı. Nit­rit ok­sit in­san me­ta­bo­liz­ma­sı için vaz­ge­çil­mez­dir. Gaz kan ba­sın­cı­nı dü­şü­ren nit­rit ok­sit, kan akı­şı­nı des­tek­ler. Yaş­la bir­lik­te nit­rit ok­sit üre­ti­mi dü­şer. 40 ya­şın­dan son­ra ya­rı­ya iner. Vü­cut me­ka­niz­ma­sı­nın dü­zen­li ça­lı­şa­bil­me­si için da­ha çok nit­rat­lı be­sin tü­ket­mek ge­re­kir.

Riski azaltıyor

Ye­şil yap­rak­lı bit­ki­ler men­tal ber­rak­lı­ğı ar­tır­mak­ta, dep­res­yo­nu ön­le­mek­te ve Alz­he­imer gi­bi has­ta­lık­la­rın ris­ki­ni azalt­mak­ta­dır. Öte yan­dan ye­şil yap­rak­lı bit­ki­ler sin­di­ri­mi hız­lan­dır­mak­ta ve ki­şi­yi tok tut­mak­ta­dır. Ka­lo­ri­si ve kar­bon­hid­rat içe­rik­le­ri dü­şük­tür böy­le­ce is­te­ni­len mik­tar­da tü­ke­ti­le­bi­lir.

7 Besin İçin Galeri Tıklayınız